Khai trương đền đồng cổ

Đăng lúc: 11:01:46 22/11/2021 (GMT+7)

Khai trương đền đồng cổ tưng bừng

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN THỌ

 
 
 


Số:          /UBND-VHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Yên Thọ, ngày     tháng    năm 2021

 

“Đài truyền thanh xã, tuyên truyền Thông tư số 06/2021/TTBKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ”

 

     

         

Kính gửi:    Đài truyền thanh xã Yên Thọ.

                            

Thực hiện công văn số 2965/UBND-KTHT, ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Yên Định, về việc: Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TTBKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

UBND xã Yên Thọ yêu cầu Đài truyền thanh phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh toàn văn Thông tư số 06/2021/TTBKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Có văn bản gửi kèm).

Nhận được công văn này, Đài truyền thanh nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (để BC);

- Phòng VHTT huyện (để BC)

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VH xã.                           

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

Phạm Doãn Hải